Nurkuj i ucz technicznie - gdy jedna butla to za mało

 

Jedną z form nurkowania jest nurkowanie techniczne, która przekracza granice modelu rekreacyjnego zwłaszcza co do głębokości i czasu dennego. Wystawia osobę na znacznie większe ryzyko niż forma rekreacyjna, w tym na ciągłe choroby lub śmierć i dlatego wymaga większego doświadczenia, specjalistycznych szkoleń i specjalistycznego sprzętu. Często wiąże się z oddychaniem mieszankami gazów innymi niż powietrze lub standardowy nitrox.

Głębokość

Nurkowanie techniczne może być definiowane jako głębsze niż 40m lub w zamkniętej przestrzeni z brakiem możliwości bezpośredniego wynurzenia na powierzchnię lub braku kontaktu ze światłem naturalnym np. w jaskiniach lub wrakach. W wielu przypadkach uwzględnia dekompresję oraz zwiększoną liczbę butli potrzebnych do kontrolowanego wynurzenia na powierzchnię i zakończenia znużenia. Oparta na głębokości definicja nurkowania technicznego wywodzi się z faktu, iż mieszanka oddechowa jaką jest normalne powietrze pod wpływem ciśnienia może powodować narkozę azotową, która stanowi potencjalne zagrożenie od głębokości 30m. Rosnące wraz z głębokością ciśnienie również naraża nurka na niebezpieczeństwo związane z zatruciem tlenem spowodowane zwiększonym ciśnieniem parcjalnym tego gazu w mieszance. Z tego powodu nurek techniczny wykorzystuje odmienne mieszanki niż popularne powietrze.

Brak możliwości bezpośredniego wynurzenia

Alternatywnie ta forma może być definiowana jako zanurzenie, gdzie nurek nie może bezpiecznie wynurzyć się bezpośrednio na powierzchnię z powodu obligatoryjnego przystanku dekompresyjnego lub zamkniętej przestrzeni. Taka forma wymaga zabrania ze sobą nadmiarowej ilości sprzętu i większego przeszkolenia, ponieważ konieczne jest pozostanie pod wodą do momentu aż będzie można się bezpiecznie wynurzyć lub opuści zamknięte środowisko.

Przystanki dekompresyjne

Aby uniknąć choroby dekompresyjnej po długim lub głębokim zanurzeniu nurek techniczny musi wykonać przystanek dekompresyjny. Gazy obojętne w mieszaninie oddechowej takie, jak azot i hel są pochłaniane przez ciało człowieka podczas oddychania pod wysokim ciśnieniem na dużej głębokości. Te rozpuszczone gazy muszą być powoli uwalniane z tkanek organizmu poprzez wykonywanie przystanków na różnych głębokościach podczas wynurzania na powierzchnię. W ostatnich latach bardziej praktykuje się zasadę wykonania pierwszego przystanku znacznie głębiej, aby zmniejszyć ryzyko pojawienia się pęcherzyków gazu przed tradycyjnym długim przystankiem na mniejszych głębokościach. Większość nurków technicznych oddycha gazem wzbogaconym o tlen, czyli popularnym nitroxem pod koniec nurkowania. Aby uniknąć narkozy azotowej na maksymalnej głębokości, powszechne jest użycie trimixu, czyli dodania do mieszaniny helu, który ma zastąpić azot. Czysty tlen jest wykorzystywany tylko podczas płytkich przystanków dekompresyjnych, aby
zredukować czas potrzebny, aby pozbyć się nadmiaru, zalegającego w tkankach gazu obojętnego, ograniczając w ten sposób ryzyko choroby dekompresyjnej. Przerwa na powierzchni jest zwykle wymagana, aby nie doprowadzić do sytuacji, w której zalegający azot mógłby wzrosnąć do niebezpiecznego poziomu podczas kolejnych zejść pod wodę.

Mieszanki gazowe

Nurkowanie techniczne często charakteryzuje się użyciem hipoksycznych mieszanin oddechowych takich jak trimix, heliox i heliair. Oddychanie normalnym powietrzem na głębokości większej niż 55 m zwiększa ryzyko wystąpienia toksyczności tlenowej. Pierwszymi objawami toksyczności tlenowej są zazwyczaj konwulsje bez ostrzeżenia, które zwykle skutkują śmiercią na skutek utonięcia przez wypadnięcie automatu z ust. Niekiedy mogą się pojawić objawy ostrzegające przed konwulsjami takie jak halucynacje wzrokowe i słuchowe, nudności, skurcze (szczególnie twarzy), drażliwość, zmiany nastroju i zawroty głowy. Zwiększające się ciśnienie wraz z głębokością powoduje, że azot potrafi być narkotyczny, co ogranicza możliwość reakcji lub sprawne myślenie. Dodając hel do mieszanki oddechowej, nurek może ograniczyć te efekty, do momentu, aż hel nie będzie powodował podobnych objawów narkotycznych co azot. Te mieszanki gazowe także mogą zmniejszyć zawartość tlenu co ogranicza ryzyko wystąpienia toksyczności tlenowej. Jednak, gdy poziom tlenu w mieszance wynosi mniej niż 18%, mieszanka nazywana jest hipoksyczną, czyli ma za mało tlenu, aby móc z niej oddychać na powierzchni.

Sprzęt

Do nurkowania technicznego można wykorzystać różnego rodzaju sprzęt. Zwykle trwa dłużej niż rekreacyjne. Ponieważ wymagane są przystanki dekompresyjne, które stanowią przeszkodę uniemożliwiającą wynurzenie na powierzchnię w przypadku problemu, konieczna jest nadmiarowa ilość sprzętu. Nurkowie techniczni zwykle mają co najmniej dwie butle, każda z własnym automatem. W przypadku awarii druga butla i automat mogą zostać wykorzystane jako zapas. W ten sposób zwiększają swój zapas gazu w łączonych butlach o dużej pojemności lub/i za pomocą rebreathera. Mogą także nosić ze sobą dodatkowe butle zwane stage`ami, w których mieści się odpowiednia mieszanka oddechowa na dekompresję z rezerwą na bail-out w przypadku awarii podstawowego zestawu oddechowego.

 

System szkolenia
Podstawowe szkolenie techniczne, nurkowanie dekompresyjne do 40m z wykorzystaniem jednego gazu dekompresyjnego zawierającego nitrox do 50%
Rozbudowane szkolenie techniczne, nurkowanie dekompresyjne do 45m z wykorzystaniem jednego gazu dekompresyjnego zawierającego nitrox do 100%
Rozbudowane szkolenie techniczne, nurkowanie dekompresyjne do 50m z wykorzystaniem dwóch gazów dekompresyjnych zawierających nitrox do 100%
Zaawansowane szkolenie techniczne, nurkowanie dekompresyjne do 65m z wykorzystaniem mieszaniny oddechowej zawierającej hel i tlen w przedziale 18-21%
Zaawansowane szkolenie techniczne, nurkowanie dekompresyjne do 65m z wykorzystaniem mieszaniny oddechowej zawierającej hel i tlen poniżej 18%
Techniczne nurkowanie Sidemount z wykorzystaniem więcej niż 2 butli nurkowych (multistage)
Mieszanie wszelkich mieszanin oddechowych
Instruktor podstawowego nurkowania technicznego szkolący do 40m
Instruktor rozbudowanego nurkowania technicznego szkolący do 50m
Instruktor zaawansowanego nurkowania technicznego szkolący do 90m
Instruktor szkolący nurkowania technicznie w konfiguracji Tec Sidemount
Instruktor szkolący jak mieszać gazy do oddychania